Kurzy OSV

nová lokalita - Jánské lázně

Od školního roku 2015/2016 pořádáme školní kurzy OSV (Osobnostní a sociální výchova), které budou zaměřeny na práci se třídou (kooperativní práce, upevňování vztahů v třídním kolektivu, budování příznivého klimatu, prevence patologických jevů, rozvíjení týmových dovedností, atd.). Kurz umožní dětem i učitelům poznat se navzájem i v prostředí mimo školu. Kurzy budou probíhat pod vedením třídního učitele, výchovného poradce (Mgr. Radmila Musilová) a školního metodika primární prevence (Mgr. Lenka Klepalová).

Cílem kurzu pro žáky 6. ročníku je především hlubší seznámení se s kolektivem, s novým třídním učitelem, upevnění stávajících pozitivních vazeb, zlepšení vztahů mezi žáky navzájem a základní pravidla chování ve třídě a ve škole.

7. ročníku se zaměříme především na prevenci šikany, posílení kolektivu a pravidel společenského chování.

Náplní kurzu v 8. ročníku je prevence zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) Žáci se dozví, jaké formy závislostí je mohou ohrožovat, jak se před nimi bránit nebo jaké techniky použít při odmítání drog. Zaměříme se také na posílení vztahů ve třídě, vzájemnou komunikaci a toleranci.

Žáci 9. ročníku se během kurzu seznamují s principy asertivního chování, učí se otevřeně uplatňovat své názory a přijímat názory ostatních, učí se projevovat chování podporující dobré mezilidské vztahy. Zamýšlí se nad volbou povolání.

Školní kurzy proběhnou 7. 9. – 10. 9. 2020 (pondělí-čtvrtek) pro celý 2. stupeň (Jánské Lázně - Duncan). Odjezd na kurz  v 8.30h od ZŠ, návrat k ZŠ v 11.00h - 11.30h.

Cena na 1 žáka je 1 500 Kč a zahrnuje dopravu na místo a zpět, ubytování a stravování formou plné penze.

V rámci upevňování příznivého školního i třídního klimatu bychom byli rádi, aby se školních kurzů zúčastnili všichni žáci.

 CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení, pevnou obuv (pohyb v přírodě), pláštěnku (nepromokavou bundu), obuv na přezutí, oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, stolní hry, sportovní potřeby, fixy, pastelky, kapesní svítilnu, kartičku ZP, kapesné dle uvážení. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá.

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).

 

 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru